ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Artikel 1: Definities
1. Beautyplaats, gevestigd te Trasmolenlaan 12, 3447 GZ WOERDEN, KvK-nummer 24459541, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als bemiddelaar en/of Beautyplaats.
2. De consument die een item koopt op het platform van Beautyplaats wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. De leverancier die een item aanbied via het platform van Beautyplaats wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

Artikel 2: Gebruiksvoorwaarden
1. Bij het registreren op onze platform dien je 18 jaar of ouder te zijn. Je mag uitsluitend je eigen en juiste gegevens gebruiken om te registreren.
2. Wij gaan er van uit dat jij bij het registreren de juiste gegevens hebt gebruikt. Maar bij twijfel vragen wij je alsnog om bewijs te tonen.
3. Als koper ben jij verantwoordelijk voor jouw registratie en gebruik op onze platform. Bewaar daarom je gegevens altijd goed en houdt deze ten alle tijden geheim. Wanneer er door iemand anders wordt gekocht vanuit jouw account ben jij vooralsnog verantwoordelijk. Laat daarom niemand toe op jouw account. Stel ons onmiddellijk op de hoogte als een onrechtmatige derde partij achter jouw gegevens komt of indien er sprake is van onrechtmatig gebruik van jouw e-mailadres of je een inbreuk op de beveiliging bekend wordt. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijkheid zijn indien een persoon aan wie jouw gebruikersgegevens bekend is, onze diensten gebruikt (en/of transacties verricht). Wij wijzen je erop dat je volledig verantwoordelijk bent indien je jouw wachtwoord niet geheim houdt.

Artikel 3: Privacy
1. Voor de veiligheid en kwaliteit van onze platform zorgen wij dat manipulatie van deals op onze platform, ander misbruik of fraude, actief wordt opgespoord. Als wij vermoeden of constateren dat er ondeugdelijkheden zijn, zullen wij daar consequenties op voort zetten.
Als u het vermoeden heeft kunt u uiteraard ook contact opnemen met de klantenservice van Beautyplaats via bovenvermelde gegevens.
Heb jij bij het kopen van een item gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, dan zullen wij je de toegang tot onze platform ontzeggen en je gebruikersaccount blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude door jou of vanaf jouw gebruikersaccount zal Beautyplaats op jou verhalen. De kosten hiervan bedragen minimaal € 350,-.
2. Beautyplaats gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens nooit verstrekken aan derden. Koop jij een deal, dan ontvangt de verkoper jou gegevens zodat de koopovereenkomst met jou kan worden uitgevoerd.
3. Beautyplaats gebruikt je emailadres om je te laten weten wat je gekocht hebt. En stuurt jouw een vouchercode op dit emailadres. Beautyplaats kan jou administratieve en promotionele e-mails sturen.
Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor promotionele e-mails door op de link “uitschrijven” te klikken onderaan de e-mails die wij versturen.
4. Voor de beveiliging van je persoonsgegevens hebben wij diverse maatregelen genomen.
Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met onze klantenservice via bovengenoemde gegevens.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden
1. Beautyplaats handelt alleen uit naam van de opdrachtgever/verkoper. De opdrachtgever/verkoper en Beautyplaats tekenen een overeenkomst waarna de opdrachtgever/verkoper haar producten en/of diensten aanbied via onze platform.
2. De opdrachtgever/verkoper is degene die Beautyplaats betaald voor haar werkzaamheden. Kopers/consumenten betalen Beautyplaats niet voor haar diensten. Koper/consument betaald alleen €5,- aan administratiekosten om een voucher met QR-Code te ontwikkelen en te versturen naar koper/consument.
3. Beautyplaats faciliteert de verkoop en de betalingen voor opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats zorgt er voor dat een verkoop van diensten en/of producten van opdrachtgever tot stand wordt gebracht met de koper.
4. Betalingen worden tijdelijk geint door Beautyplaats en worden binnen 5 werkdagen overgeschreven op rekening van opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats is verantwoordelijk voor een goede verloop van dit proces.
5. Beautyplaats is verantwoordelijk voor het identificeren van de opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats zal accuraat controleren met wie zij een overeenkomst tekent alvorens zij gebruik mogen maken van het platform.
6. Opdrachtgevers/verkopers zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een geldige BTW-nummer en een zakelijke rekening met de juiste tenaamstelling zoals vermeld bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Beautyplaats zal dit controleren voordat er een overeenkomst tussen Beautyplaats en opdrachtgever/verkoper tot stand komt.
7. De opdrachtgever/verkoper is verantwoordelijk voor het doorgeven van een juiste omschrijving van haar diensten en/of producten. Bij onjuiste informatie kan Beautyplaats nooit verantwoordelijk worden gesteld.
8. Beautyplaats is verantwoordelijk voor het begeleiden van de verkoop op haar platform. Zodra een item wordt verkocht, ontvangt de verkoper, koper en Beautyplaats een geautomatiseerde e-mail met daarin de gegevens van de verkoop (omschrijving product/dienst, betaalde bedrag, vouchercode, adres en contactgegevens van verkoper).
9. Opdrachtgever/verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het gekochte product/dienst. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever verantwoordelijk. (Zie artikel 6)

Artikel 5: Gebruik van onze platform
1. Het is mogelijk dat er per abuis fouten en/of gebreken op de website plaats vinden. [Bijvoorbeeld; Er is een ander bedrag vermeld dan de daadwerkelijke prijs]. U kunt beautyplaats en/of de verkoper niet dwingen tot het verkopen van de product voor de fout vermelde tarief. indien wij opvolging hebben gegeven aan de normen zoals uiteengezet in paragraaf 4 van deze Overeenkomst. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en gebreken zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij behouden ons het recht voor om een Voucher, Item, Dienst, informatie op de Site of informatie die deel uitmaakt van de Diensten van tijd tot tijd te wijzigen, te vervangen, te schorsen of te verwijderen.
2. Beautyplaats kan u geen garantie bieden dat onze platform geheel vrij zijn van virussen of andere gevallen die schadelijk zijn voor uw apparaat.
3. Uw account kan (tijdelijk) geblokkeerd worden tijdens onderhoud en of reparatie aan onze platform.
4. U mag maar 1 account per persoon. Als u meerdere accounts heeft zullen wij maatregelen tegen u nemen. Deze maatregelen treffen alle accounts die onder u vallen.

Artikel 6: Aangeboden items op onze platform
1. Wanneer je een item koopt via onze platform is deze koop onderhevig aan de algemene voorwaarden van de verkoper. Beautyplaats helpt alleen bij het tot stand brengen van een verkoop tussen koper en verkoper. Dit houdt in dat de verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper zal zijn. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop en de afhandeling van claims of andere kwesties die voortkomen uit of ontstaan in verband met de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper. Beautyplaats is nooit verantwoordelijk voor een gekochte item en/of uit de koopovereenkomst voor vloeiende acties.
2. Wij zijn erg accuraat bij het selecteren van verkopers, maar uiteindelijk blijft de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering. Wij zullen ons uiteraard inzetten om de koop zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar wij zijn nooit verantwoordelijk te stellen voor een koop of verkoop.
Als er klachten zijn over de verkoper en/of koper horen wij dat graag. Wij zullen dan optreden als bemiddelaar en proberen het probleem op te lossen. Het is uiteraard niet een verplichting van Beautyplaats om te bemiddelen maar een goodwill actie. Beautyplaats is niet verplicht om een vergoeding of tegemoetkoming aan je te betalen.
3. Beautyplaats faciliteert de betaling voor de verkoper. Beautyplaats neemt betalingen tijdelijk in voor de verkoper. Binnen 5 werkdagen maakt Beautyplaats het geinde over op rekening van verkoper.
4. Eventuele vergissingen en/of fouten in omschrijving/toelichting van een item en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Beautyplaats en/of de verkoper.
5. Over elke gekochte item betaald de koper €5,- (vijf Euro) aan administratiekosten.
6. De geldigheidsduur van een item staat op de voucher vermeld. U dient uw voucher te verzilveren voor deze datum.

Artikel 7: Annuleren & Bedenktijd
1. Wanneer je een item koopt via onze platform, kan de in dat kader tot stand gekomen overeenkomst niet geannuleerd of herroepen worden. De bedenktermijn van 14 dagen voor een consument om af te zien van de ontstane overeenkomst is niet van toepassing. U kunt voor bepaalde ‘’producten’’ wel gebruik maken van de herroepingsrecht op basis van de algemene voorwaarden van de verkoper. Het zal worden aangegeven op onze platform als de recht op herroeping van toepassing is op desbetreffende product. U dient ten alle tijden de herroeping via de verkoper te regelen. Beautyplaats zal de in rekening gebrachte administratiekosten in geen enkel geval terug betalen.

Artikel 8: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen online voldaan.
2. Beautyplaats is verantwoordelijk voor het faciliteren van de verkoop voor de verkoper. Dus ook voor de betaling. Beautyplaats zal een tijdelijke betaling van koper accepteren en deze binnen 5 kalenderdagen overmaken op bankrekening van verkoper.
3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is Beautyplaats gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Blijft koper in gebreke, dan zal Beautyplaats tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Beautyplaats op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Beautyplaats, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beautyplaats te betalen.
7. Na betaling van je gekochte item, kan je in je gebruikersaccount een bevestiging downloaden. Op de bevestiging staat een voucher-code en een QR-Code. Met de voucher-code kunt u reserveren en/of bestellen. De QR- Code laat u scannen door de verkoper als u op uw afspraak/reservering komt en/of het product komt afhalen in de winkel.

Artikel 9: Overmacht
1. Kan Beautyplaats niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Beautyplaats ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Beautyplaats.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Beautyplaats afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Beautyplaats voldoen, tenzij zulks aan Beautyplaats te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Beautyplaats niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Beautyplaats niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief

Artikel 10: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Beautyplaats voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beautyplaats of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Beautyplaats. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beautyplaats in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is Beautyplaats gehouden het goed te herstellen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen Beautyplaats en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 14: Forumkeuze

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities
1. Beautyplaats, gevestigd te Woerden, KvK-nummer 24459541, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Beautyplaats.
2. De wederpartij van Beautyplaats wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn Beautyplaats en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Beautyplaats.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Beautyplaats steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
1. Beautyplaats handelt alleen uit naam van de opdrachtgever/verkoper. De opdrachtgever/verkoper en Beautyplaats tekenen een overeenkomst waarna de opdrachtgever/verkoper haar producten en/of diensten aanbied via onze platform.
2. De opdrachtgever/verkoper is degene die Beautyplaats betaald voor haar werkzaamheden. Kopers/consumenten betalen Beautyplaats niet voor haar diensten. Koper/consument betaald alleen €5,- aan administratiekosten om een voucher met QR-Code te ontwikkelen en te versturen naar koper/consument.
3. Beautyplaats faciliteert de verkoop en de betalingen voor opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats zorgt er voor dat een verkoop van diensten en/of producten van opdrachtgever tot stand wordt gebracht met de koper.
4. Betalingen worden tijdelijk geint door Beautyplaats en worden binnen 5 werkdagen overgeschreven op rekening van opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats is verantwoordelijk voor een goede verloop van dit proces.
5. Beautyplaats is verantwoordelijk voor het identificeren van de opdrachtgever/verkoper. Beautyplaats zal accuraat controleren met wie zij een overeenkomst tekent alvorens zij gebruik mogen maken van het platform.
6. Opdrachtgevers/verkopers zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een geldige BTW-nummer en een zakelijke rekening met de juiste tenaamstelling zoals vermeld bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Beautyplaats zal dit controleren voordat er een overeenkomst tussen Beautyplaats en opdrachtgever/verkoper tot stand komt.
7. De opdrachtgever/verkoper is verantwoordelijk voor het doorgeven van een juiste omschrijving van haar diensten en/of producten. Bij onjuiste informatie kan Beautyplaats nooit verantwoordelijk worden gesteld.
8. Beautyplaats is verantwoordelijk voor het begeleiden van de verkoop op haar platform. Zodra een item wordt verkocht, ontvangt de verkoper, koper en Beautyplaats een geautomatiseerde e-mail met daarin de gegevens van de verkoop (omschrijving product/dienst, betaalde bedrag, vouchercode, adres en contactgegevens van verkoper).
9. Opdrachtgever/verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het gekochte product/dienst. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever verantwoordelijk.

Artikel 4 Betaling
1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Beautyplaats opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Beautyplaats gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Beautyplaats tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Beautyplaats. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Beautyplaats op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Beautyplaats, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beautyplaats te betalen.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van Beautyplaats zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor een overeenkomst/opdrachtbevestiging. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 6 Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Beautyplaats genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Beautyplaats niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Artikel 7 Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Beautyplaats heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen en tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 8 Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Beautyplaats.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Beautyplaats meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beautyplaats ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart Beautyplaats voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Beautyplaats de betreffende bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beautyplaats verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Beautyplaats op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het totaal verschuldigde bedrag zoals overeengekomen en vastgesteld in de overeenkomst aan Beautyplaats te betalen.

Artikel 10 Uitvoering van de overeenkomst

1. Beautyplaats voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Beautyplaats heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken bedragen.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Beautyplaats tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 11 Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Beautyplaats wordt aangegaan voor 24 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Tenzij een partij de overeenkomst minimaal 1 maand voor afloop schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst hierna steeds voor eenzelfde periode verlengd.
3. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen uit deze overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake indien, de andere partij:
a. failliet is verklaard;
b. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
d. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, danwel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet na zal komen;
e. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren.

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan looptijd van overeenkomst tussen partijen daardoor worden beïnvloed. Beautyplaats stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Beautyplaats opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Artikel 13 Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Beautyplaats in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Beautyplaats kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Beautyplaats onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beautyplaats kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Beautyplaats niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Beautyplaats niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Beautyplaats is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Beautyplaats als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14 Verrekening

1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Beautyplaats te verrekenen met een vordering op Beautyplaats.

Artikel 15 Opschorting
1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 16 Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 Verval van de vordering
1. Elk recht op schadevergoeding door Beautyplaats vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 Aansprakelijkheid schade

1. Beautyplaats is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Beautyplaats de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat Beautyplaats een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het afgesproken
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Beautyplaats aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Beautyplaats bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Beautyplaats voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beautyplaats of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Beautyplaats verschuldigd zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Beautyplaats tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Beautyplaats geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Beautyplaats. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beautyplaats in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Beautyplaats gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen (zoals bijv.; inloggegevens) blijven eigendom van Beautyplaats totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Beautyplaats zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Beautyplaats het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Beautyplaats worden tegengeworpen.
3. Beautyplaats is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Beautyplaats het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Beautyplaats alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Beautyplaats worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Beautyplaats aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Beautyplaats een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Beautyplaats waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 Geschillenbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.